Menu
Obec Pustá Polom
Pustá Polom

Formuláře

FORMULÁŘE Povolení ke kácení dřevin a Oznámení o kácení dřevin


Kdy je potřeba a jak získat „POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
Kdy je nutno podat „OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN“

Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů.

Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upřesňuje „Vyhláška MŽP 395/1992Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V § 8 Vyhlášky odst. 2 je stanoveno:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.


PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Pustá Polom. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80cm (tj. průměr kmene 25,6cm) měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Oprávněn je v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává na formuláři
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, který je k dispozici na OÚ Pustá Polom nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce www.pustapolom.cz

V žádosti musí být uvedeno zejména
specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj.
doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze získat na OÚ Pustá Polom)
snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků (viz výše)

Správní a jiné poplatky
Správní poplatek činí 100,-Kč dle pol. 19 sazebníku č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může OÚ Pustá Polom uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března.

Lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.
O povolení pokácení rozhodne OÚ Pustá Polom ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.

Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci Rozhodnutí, podle podmínek v něm uvedených.
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Další účastníci řízení
Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení apod., např. Český svaz ochránců přírody pokud oznámí svoji účast do osmi dnů od zahájení řízení správnímu orgánu – OÚ Pustá Polom, který řízení zahájil.

Opravné prostředky
Pokud správní orgán OÚ Pustá Polom zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.


Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les :
a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách)
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ Pustá Polom, který je může pozastavit, omezit, zakázat.

c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.


Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) se podává na formuláři
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, který je k dispozici na OÚ Pustá Polom nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce Pustá Polom www.pustapolom.cz . Oznámení o kácení musí obsahovat stejné náležitosti jako Žádost o povolení ke kácení (viz. výše)


Sankce, které mohou být uplatněny
Pokuty ukládá správní orgán (OÚ Pustá Polom) dle § 87 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Pokuta až do výše 5000 Kč hrozí pokud

  • není splněná ohlašovací povinnost
  • není provedena náhradní výsadba

Pokuta až do výše 10 000 Kč hrozí pokud

  • je poškozena nebo bez povolení pokácena dřevina rostoucí mimo les

Pokuta až do výše 50 000 Kč hrozí pokud

  • je poškozen nebo zničen památný strom
  • je pokácena bez povolení nebo závažně poškozena skupina dřevin rostoucí mimo les


Formuláře ke stažení

Aktuální teplota

5.6.2023 11:41

Aktuální teplota:

25 °C

Vlhkost:

40 %

Rosný bod:

10,4 °C

Index kvality ovzduší

Index kvality ovzduší

Svoz odpadu

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
3 4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22
23
24 25
26 27 28 29
30
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.