Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Obecní úřad arrow Opravné prostředky
Opravné prostředky dle zák 106/1999 Sb.

Opravné prostředky dle zákona 106/1999 Sb., svobodný přístup k informacím

Odvolání:

- proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to subjektu, který rozhodnutí vydal.

- povinný subjekt předloží odvolání spolu  se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

-   nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15-ti dnů ode dne předložení odvolání. Lhůtu nelze prodloužit.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci.

- pokud žadatel nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti může podat stížnost.

-  stížnost se podává písemně nebo ústně u povinného subjektu do 30-ti dnů od doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

- o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.